Adresa de email

2 + 1 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de la A la Z

Modele / Modele de la A la Z / Contracte

Contract de inchiriere model

In aceasta pagina va prezentam doua modele de contracte de inchiriere care cuprind aproape toate clauzele unui astfel de contract, modele ce le puteti folosi usor si simplu prin completarea spatiilor libere. Inainte de a descarca aceste modele este bine sa invatati cateva notiuni teoretice dspre contractele de inchiriere.

Partile dintrun astfel de contract se numesc proprietar si chirias, iar pretul contractului se numeste chirie. Pe landa drepturile si obligatiile uzuale prezentate in exemplele de contracte de mai jos, puteti insera orice clauza care o considerati necesara, bineinteles ca aceasta sa fie acceptata de chirias.

  • Model de contract de inchiriere incheiat intre o societate comerciala (firma) si o persoana fizica. In acest contract se vorneste despre inchirierea unei camere dintrun apartament sau garsoniera, insa dvs. foarte usor il puteti adapta la tipul de bun inchiriat.

"SOCIETATEA COMERCIALĂ                                                          NR.______/_______

...................................................

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE MODEL

 

 

 

            I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

            S.C. ......................... S.A.  cu sediul în ..............................................reprezentată prin ............................... Administrator  şi ec. ............................ Director Economic în calitate de proprietar, şi     

Dl /dna __________________________________ fiul (fiica) lui ____________________ şi _______________________ născut(ă) la data de ___________ în localitatea ___________________________ judeţ _____________________ posesor al B.I. seria ______ nr. ___________ eliberat de Poliţia ____________________________ având ocupaţia de _________________________ la (locul de muncă) ____________________________________ în calitate de chiriaş.

            În baza cererii chiriaşului înregistrată cu nr. _________/_________ aprobată de Conducerea Societăţii, părţile convin încheierea prezentului contract.

            II. OBIECTUL CONTRACTULUI

            Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către proprietar pentru chiriaş a camerei nr. _____ în suprafaţă de ______ mp, situată în ___________________ din ...................................................................., str. _______________________________ nr. ___ etaj ____ în vederea folosirii acestui spaţiu de cazare.

            Predarea-primirea camerei este consemnată în procesul verbal anexat, care face parte integrantă din contract.

            III. TERMENUL DE ÎNCHIRIERE

            Termenul de închiriere este de _____ luni, începând cu data de ________________ acesta putând fi prelungit la cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului.

            IV. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

            Preţul închirierii este de __________________ lei lunar şi va fi plătit de chiriaş la administraţia căminului sau la casieria societăţii pe bază de chitanţă până cel târziu la sfârşitul lunii pentru care se face plata.

            Chiria poate fi majorată în baza hotărârii Proprietarului.

            V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A. Obligaţiile proprietarului:

· Să pună la dispoziţia chiriaşului camera în condiţii corespunzătoare de locuit cu inventarul complet şi instalaţiile în stare de funcţiune

· Să asigure funcţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a părţilor comune ale imobilului

B. Obligaţiile chiriaşului:

· Să întreţină în mod corespunzător camera cu inventarul aferent şi spaţiile comune

· Să achite chiria lunară şi cheltuielile de întreţinere în condiţiile stipulate la cap IV

· Să anunţe proprietarul în termen de maxim 10 zile schimbarea locului de muncă sau orice modificare intervenită cu privire la numărul membrilor de familie

· Să achite la primirea camerei, cu titlu de fond de rulment, suma de ....... lei ce va fi restituită chiriaşului la plecarea din cămin

· Să plătească, o dată cu chiria şi contravaloarea utilităţilor consumate (energie electrică, energie termică, apă rece, apă caldă) şi cotă parte din cheltuielile ocazionate de întreţinerea spaţiilor comune

· Să suporte contravaloarea stricăciunilor provocate pe bază de proces verbal de către administraţia căminului

· Chiriaşul nu are dreptul să execute modificări în spaţiul închiriat

 

VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

· Neplata chiriei şi cheltuielilor de întreţinere în cuantumul şi la termenul stabilit în contract obligă pe chiriaş la plata unor penalităţi de ...% din valoarea sumei datorate pentru fiecare zi întârziere

· Neplata chiriei şi a utilităţilor consumate timp de o lună conduce la rezilierea contractului şi evacuarea silită a chiriaşului fără somaţie sau notificare, prezentul contract constituind titlu executoriu în această privinţă

Neachitarea stricăciunilor provocate, nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea şi folosirea necorespunzătoare a suprafeţei închiriate, cât şi a spaţiilor comune, conduce la rezilierea contractului şi evacuarea chiriaşului

Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având ca anexă procesul verbal de predare-primire a camerei şi fişa suprafeţei locative închiriate.

   PROPRIETAR                    CHIRIAŞ"

                    

  • Contract de inchiriere incheiat intre doua firme ce se poate utilizat atat pentru inchirierea unui spatiu comercial (magazin, birouri, hale, sediu social, etc) cat si pentru inchirierea unui teren destinat activitatilor comerciale.

"MODEL CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL

       
          I. PARTILE CONTRACTANTE
          Art.1
          Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ...................., str....., nr. ......, jud......., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........ ........,  cod fiscal  ...................., reprezentata de ..........., avand functia de ......., in calitate de LOCATOR,
          si
          Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ...................., str....., nr. ......, jud......., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........ ........,  cod fiscal  ...................., reprezentata de ..........., avand functia de ......., in calitate de LOCATAR

          II. OBIECTUL CONTRACTULUI
          Art.2
          Obiectul contractului consta in inchirierea spatiului (terenului) in suprafata de ..... mp, situat in ......... avand vecinatatile ..........
          Art.3
          Terenul inchiriat este proprietatea exclusiva a locatorului.
          Art.4
          Predarea-primirea obiectului inchirierii va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care se incheie pana la data de ...... si care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.
        
          III. DESTINATIA BUNURILOR INCHIRIATE
          Art.5
          Terenul inchiriat va fi folosit de locatar ca punct de lucru al societatii comerciale ...................., in vederea desfaourarii activitatii de ..........................
          Art.6
          Locatarul va putea desfasura si alte activitati, cu acordul prealabil al proprietarului.
          Art.7
          Pe terenul in suprafata de ............... m.p. ce formeaza obiectul prezentului contract, locatarul va putea sa construiasca ......................, obtinandu-se in acest scop autorizatia de construire necesara de catre proprietar.

Toate cheltuielile legate de edificarea acestei constructii vor fi suportate in intregime de catre locatar, cu exceptia taxelor legale pentru obtinerea autorizatiei de construire, ce vor fi suportate in proportie egala de catre locator si locatar, urmand ca proprietatea asupra constructiei sa fie dobandita de catre locatar.
          Art.8
          Locatarul va fi obligat ca in termen de ............ zile de la data incetarii prezentului contract, indiferent de motivul care a condus la incetare, sa ridice constructia si sa elibereze terenul.
          Art.9
          Destinatia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al locatorului.

          IV. DURATA
          Art.10
          Termenul de inchiriere este de ............ luni/ani, cu incepere de la data de ........................, pana la data de ..................... Proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade mai mici, la cererea chiriasului cu minimum ..... luni inainte de expirarea contractului convenite intre parti.
        
          V. CHIRIA SI MODALITATI DE PLATA
          Art.11
          Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de ............
          Art.12
          Chiria va fi indexata trimestrial in functie de rata medie lunara a inflatiei sau va fi incheiata in USD si va face obiectul unui act aditional semnat si stampilat de parti.
          Art.13
          Plata chiriei se va face lunar pana la data de ....... ale lunii, pentru luna respectiva, in contul .........., deschis la banca ........
          Art.14
          Pe langa plata chiriei, chiriasul se obliga sa plateasca lunar, pana la finele lunii in curs, consumul de apa rece, apa calda, energie electrica, energie termica, gaze naturale, abonamentul telefonic etc.
          Art.15
          Pentru neplata la termen a sumelor aferente consumurilor si serviciilor, proprietarul poate rezilia prezentul contract fara alte formalitati, chiriasul fiind obligat sa elibereze si sa predea spatiul inchiriat si sa achite toate obligatiile de plata rezultate din contract.
        
          VI. INTERDICTII
          Art.16
          Pe toata durata contractului, locatarului ii este interzisa subinchirierea, cesiunea sau orice alta forma de instrainare catre terti a bunului inchiriat.
          Art. 17
          Instalarea de antene pentru receptionarea de semnale audio-vizuale, altele decat cele cu care au fost dotate imobilele din constructie, se va face numai cu acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriasului, acesta din urma avand obligatia sa obtina si celelalte avize necesare si sa plateasca taxele si costul abonamentelor conform reglementarilor legale.
          Art. 18
          Chiriasul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul proprietarului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

          VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
          Art. 19
          Locatorul se obliga:
             - sa predea bunurile ce formeaza obiectul inchirierii, la data de ........... in stare de folosinta, dupa incheierea unui proces verbal de predare - primire, in doua exemplare;
             - sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului;
             - sa garanteze pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului sau contra tulburarii folosintei terenului.
          Art.20
          Locatarul se obliga:
             - sa achite chiria;
             - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul in pentru care a fost inchiriat;
             - sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui;
             - sa permita locatorului executarea intr-o perioada stabilita de comun acord a lucrarilor de reparatii si intretinere, in cazul unor defectiuni sau avarii care pot           produce deteriorarea restului proprietatii;
             - sa evite impedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditiuni, a celorlati proprietari vecini;
             - sa respecte regulile urbanistice, instructiunile privind prevenirea incendiilor;
             - sa raspunda de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau dintr-un defect de constructie;
             - sa apere bunul inchiriat impotriva oricarei atingeri provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei bunului;
            - sa plateasca utilitatile consumate;
            - sa asigure paza bunurilor inchiriate;
            - sa restituie bunurile inchiriate aoa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract;
            - dotarea spatiilor inchiriate cu mijloace de stingere a incediilor;

           VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE
          Art.21
          La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatarul va preda bunurile inchiriate numai locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.
          Art.22
          Un exemplar al procesului - verbal de predare a bunurilor se inmaneaza locatarului dupa achitare, acesta constituind documentul care atesta stingerea obligatiilor contractuale.
        
           IX. DECADEREA DIN DREPTURI
          Art.23
          Acordarea de inlesniri pentru nerespectarea vreuneia din conditiile prezentului contract, nu va fi considerata ca o renuntare a proprietarului la drepturile lui.
          El va putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.
        
          X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
          Art.24
          In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese, in suma de .............
          Art.25
          In caz de executare cu intarziere a obligatiei de plata a chiriei, locatorul va plati penalitati in cuantum de ...% din suma datorata pentru, fiecare zi de intarziere.
        
          XI. FORTA MAJORA
          Art.26
          Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
          Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunootinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.
          Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunootinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.
          Art.27
          Proprietarul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora care ar impedica folosinta spatiului inchiriat si are dreptul, si in asemenea cazuri, la chirie redusa proportional cu capacitatea de intrebunintare a terenului, in situatia in care acesta din urma solicita mentinerea contractului de inchiriere. In situatia in care chiriasul nu mai solicita mentinerea contractului de inchiriere, acesta nu mai datoreaza chirie pe perioada cat a fost impiedicat in folosinta spatiul inchiriat neputand insa solicita despagubiri pentru nefolosinta partiala sau totala a bunului inchiriat intrucat proprietarul nu poate raspunde in situatii de forta majora.
        
          XII. REZILIEREA
          Art.28
          Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract,  poate indreptatii proprietarul sa solicite, unilateral, incetarea contractului de inchiriere cu obligatia de a-i notifica chiriasului intentia sa, cu ......... de zile inainte.
          Art.29
          Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa chiriasului, cu acordul proprietarului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunootinta proprietarului in scris, cu ......... de zile inainte de data in care se propune predarea spatiului si pana la data predarii cu proces - verbal, chiriasul achitand proprietarului toate sumele datorate.
        
          XIII. LITIGII
          Art.30
          Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract,  vor fi solutionate pe cale amiabila.
          Art.31
          Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente

           XIV. ALTE CLAUZE
          Art.32
          Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate si modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnarii prezentului contract.

          Prezentul contract s-a incheiat astazi .............., in ... exemplare, cate ... pentru fiecare parte contractanta.
                      PROPRIETAR                              CHIRIAS "

Observatii: Ca si o particularitate a contractului de inchiriere trebuie sa retineti ca acesta este obligatoriu sa prevada clauza de pret sau tarif de inchiriere. In situatia in care conditiile sau starea bunului inchiriat nu justifica pretul, aveti posibilitatea incheierii unui contract de comodat al carui model il gasiti in pagina Contract de comodat

 

Modele similare

 

Comentarii (512)


Data si ora adaugarii: 2018-02-11 20:32:39


lowest car insurance in florida cheap insurance auto insurance auto insurance auto quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 17:29:24


loans guaranteed approval guaranteed approval payday loans direct guaranteed approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 14:57:06


installment loans guaranteed installment loans online direct lender installment loans installment loans no credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 11:42:34


best essay writing service essay writing services literature review writing service proofreading services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 09:16:24


instant online loans online cash advance best cash loan instant online loans sex chat free webcams sex chat sex chat online payday loan companies quick cash loan easy online payday loans easy online payday loans advance payday loans online the best online payday loans payday loans bad credit loans online bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 04:36:23


writing my essay english essay help writing my essay chemistry assignment help internet payday loans same day payday loans online pay day lenders online payday loans no credit check easy approval payday loans bad credit payday loans direct payday lenders payday loans for bad credit the best online payday loans best payday loans online easy payday loans online payday loan no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 03:21:04


payday advance loans online payday online payday payday advance online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 01:14:37


best payday loans online payday loan no credit check payday advance best online payday loans research paper college essays college essays research paper best pay day loans payday advance loan payday lenders direct payday loans online payday advance loans payday loan near me payday loan lenders cash advance lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 00:22:13


research essay research essay writing a research paper research essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 21:26:19


write a research paper research essay research paper buy argumentative essay papers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 18:27:02


auto insurance quote car insurance quote auto insurance quote auto insurance online quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 17:58:01


best essay writing service essay writing services college essay writing service essay paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 15:20:46


help me write my paper write my custom paper help me write my life story writing my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 14:24:26


cash advance loan cash advance usa express cash advance 15 minute loans direct lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 13:11:18


cheap auto insurance cheap auto insurance cheap auto insurance in florida cheap auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 12:19:24


college essay writing college admissions essays ideas to write an essay i need someone to write my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 09:47:03


dissertation write up best essay writing service writing essays in college paper writing service free xxx webcams adult cam sites cam sites adult cam sites cash loans fast payday loans same day loan easy payday loans online dissertation services uk writing my essay writing my essay dissertation help payday loans direct lenders only advance payday loans advance payday loans online payday loans same day payday loans online online loans no credit check instant approval same day payday loans online same day payday loans online small payday loans guaranteed payday loans payday loans for bad credit easy payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 09:16:24


professional essay writing services essay writing service best essay writing service essay writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 08:28:36


cheap auto insurance car insurance broker ontario car insurance cheap auto insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 06:18:29


essay paper writing service writing essay services paper writing service professional paper writers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 04:46:32


costco car insurance quote auto insurance quote car insurance quote car insurance quotes online comparison


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 03:22:05


research essay research paper research essay research essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 00:16:43


essaysnark good argumentative essay argumentative essays writing an argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 21:05:41


essay writer cheap essay rewriter media essay essay writers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 18:49:18


installment loans loan poor credit installment loans installment loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 18:13:23


writing college essays for money write descriptive essay an argumentative essay writing an argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 15:10:11


write a paper write my paper write my paper help writing a novel


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 12:57:11


paper writing service paper writing service write my assignment for me paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 12:01:54


can you help me with my homework homework help online home work help help me with my homework


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 08:43:16


paper writing service paper writing service paper writing service college admission essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 06:10:21


write a paper assignment writing help paper writer writing paper online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 04:12:56


essay writer essays paper essay typer essay writers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 03:22:26


assignments essay writing services essay writing services writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 00:06:05


write my paper do my paper help me write my paper write my custom paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 21:07:18


loans for bad credit eagle loan company of ohio loans with bad credit cash loans no credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 21:03:12


argument essay an argumentative essay argument essay write an argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 16:27:27


payday advance fast cash advance payday advance payday advance san diego


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 15:24:25


simple loan agreement template no credit check payday loans cash loans direct loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 15:05:38


term papers term paper term paper help write a term paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 12:04:56


school essays college essays on leadership statement of purpose essay essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 11:05:47


proofreading service college essay writing service write articles for money essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 09:03:59


term paper writer term paper term paper term paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 05:59:09


write a term paper term papers write a term paper term paper help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 05:04:50


personal loan no credit check loans no credit check loan no credit check loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 03:22:14


payday loans arizona payday loans online payday loans no credit no credit check payday loans instant approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 03:02:59


college homework help homework help online do my homework do my homework


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 23:38:33


essays who to write an essay essays online write my essay for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 20:59:07


writing a narrative essay outline an argumentative essay critical essay argument essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 17:52:18


paper writing service college paper writing college paper writing college admission essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 15:08:50


paper writing service best college paper writing service paper writing service paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 11:28:04


term paper custom term paper economics term paper finance term paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 10:35:39


loans personal personal loans personal loans bad credit personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 09:02:47


college essay on diversity research essay research essay write my research paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 07:19:05


cheap auto insurance quotes online best auto insurance for seniors auto insurance quotes auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 05:56:58


write an essay for me research essay assignment essays argumentative essay college


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 04:10:24


payday loans online direct lender installment loans installment loans installment loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 02:24:16


write my paper write my paper for me do my paper websites that write papers for you


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 01:18:39


payday advances now payday guaranteed payday loans no credit check loans com


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 23:54:54


which essay writing service is the best write my paper for me write my paper for me paper writing assistance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 20:38:22


argument essay argument essay good argumentative essay an argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 19:55:15


best car insurance top rated auto insurance companies automobile insurance quotes comparison best car insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 19:24:05


titles for college essays essay typer essay writer essay maker


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 18:36:51


best online loans instant approval loans online direct loans online money facts


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 17:58:21


custom term paper term paper term paper thesis term papers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 14:54:05


research essay buy research papers i need to write an essay fast buy research papers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 11:46:52


personal loans no credit check loans no credit check loans no credit check loans online no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 10:49:03


cash advance loans cash loans online personal loan rates comparison where to get a loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 08:51:26


cheap essay writing writing essay college essay writing importance of college education essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 07:29:31


personal loans online personal loans online personal loans online payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 05:52:35


writing paper online write my paper for me write paper online paper writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 21:15:22


essay writers essay writers essay writers essay writers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 20:50:18


essay writing service college research paper writing service proofreading services essay writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 19:36:09


loans instant approval loans consolidation loans instant approval online loans bad credit instant approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 17:55:03


auto insurance quotes best car insurance for young drivers free auto insurance quotes auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 17:51:34


essay rewriter essay typer essay editor write an essay in a day


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 14:50:11


advance payday payday advance payday advance advance paycheck


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 14:39:41


essay writer essay rewriter essay helper essay writers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 13:28:24


cheap personal loans personal loans unsecured best personal loans personal loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 12:01:20


essay writing college essays creative writing an argumentative essay cheap essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 11:45:40


write an essay for me writing essays help me write my essay write my essay for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 10:39:52


college essay college essay prompts argument essay college essay prompts online essay writing buy essays buy essays science homework help ks3 instant online payday loan instant online payday loan online payday loan lender check into cash online essay research essay essay help write me a research paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 09:04:38


nj auto insurance best car insurance best car insurance companies best car insurance companies


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 08:40:25


writing a proposal websites that write papers for you best quality essay writing service write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 08:08:48


cash loans no credit check cash loans payday loans locations need money now


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 02:50:29


payday advance advance payday loan payday advance payday advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 02:45:58


online cash advance payday loans personal loans online personal loans online personal loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 02:35:38


custom writing write my paper for me written assignment write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 00:32:56


personal loans online payday loans online loans online direct trusted payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 21:37:43


installment loans payday loans poor credit bad credit installment loans installment loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 20:33:58


argument essay essay writing about teachers argument essay write an argumentative essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 14:25:01


installment loan credit card loan unsecured loan cash advance utah


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 11:33:04


i suck at writing essays write essays for me write essays essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 08:33:49


paper writing services paper writing service cheap research paper writing service paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 05:49:56


college essays buy essays buy essays 24 hour homework help instant online loans online loans direct lenders payday loans online direct lenders best cash advance loans online payday loans direct lender paydayloan direct payday loan lenders payday lenders direct direct lenders payday loans direct lenders payday loans quick cash loans payday loans direct lenders payday loans online payday advance loans small payday loans small payday loans money loan payday loan money loan loan free sex web cam cam sites cam sites online sex chat loans online direct lender loans easy payday loans spotloan buy essay online buy essay online buy essays online buy an essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 05:31:21


write my research paper research essay places to buy essays essay cheap


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 03:51:24


online assignment writing help cheap essay writing service paper writing service paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 02:15:50


paper writing do my paper review article write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 22:09:50


best payday loan online best payday loan online payday best payday loan college research paper college essay help library homework help homework help live chat payday loans for bad credit payday loans for bad credit payday loans bad credit online payday loans for bad credit quick loans cash loans quick loans quick loan instant payday loans installment loan payday loans online no credit check instant payday loans payday loans on line internet payday loans fast payday loans advance payday loans small payday loans small payday loans small payday loans small payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 20:26:03


paper writing service paper writing service paper writing service paper writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 17:32:04


essay paper writing service help me write my life story online paper writing service paper writing service


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Ultimele stiri si evenimente

Model controversat de cizme la moda

Moda aduce o noutate in fiecare sezon, fie ca vorbim de vara sau iarna, designerii gasesc ceva care sa socheze, care sa atraga atentia si, totodata, sa faca valuri printre impatimitii modei. Iarna aceasta cizmele jambiere sunt un deliciu. [ detalii... ]

 

Modelele de motoare mici ii cuceresc pe constructorii auto

Constructorii auto sunt cuceriti de motoarele mici care echipeaza noile modele auto. Consum mic dar putere mare, acestea sunt itemurile pe care trebuie sa mizeze constructorii pentru a-i cuceri pe potentialii cumparatori. Capacităţi [ detalii... ]

 

Volan pe dreapta la modelele Dacia Sandero

Dacia incearca versiunea cu volan pe partea dreapta. Producatorul auto Renault a decis ca in Romania, la Mioveni, Dacia Sandero sa fie fabricat si cu volan pe partea dreapta. Este clar ca optiunea cu volan pe partea dreapta este [ detalii... ]

 

Modelul Duster este cerut de Marea Britanie

Cererea pentru modelele Dacia Duster este crescanda in tinutul englezilor, inregistrandu-se peste 1.000 de precomenzi pentru acest model in Marea Britanie. Oficial Duster nua fost lansat in Marea Britanie dar cererea este [ detalii... ]

 

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele si ar putea cosntitui o singura companie are sa reprezinte o forta mai mare pe piata auto. Directorul general al Fiat, Sergio Marchione, a propus recent fuziunea grupului cu PSA Peugeot [ detalii... ]

 
     

     

     

    Declaratii fiscale