Adresa de email

5 + 6 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de la A la Z

Modele / Modele de la A la Z / Contracte

Contract de inchiriere model

In aceasta pagina va prezentam doua modele de contracte de inchiriere care cuprind aproape toate clauzele unui astfel de contract, modele ce le puteti folosi usor si simplu prin completarea spatiilor libere. Inainte de a descarca aceste modele este bine sa invatati cateva notiuni teoretice dspre contractele de inchiriere.

Partile dintrun astfel de contract se numesc proprietar si chirias, iar pretul contractului se numeste chirie. Pe landa drepturile si obligatiile uzuale prezentate in exemplele de contracte de mai jos, puteti insera orice clauza care o considerati necesara, bineinteles ca aceasta sa fie acceptata de chirias.

  • Model de contract de inchiriere incheiat intre o societate comerciala (firma) si o persoana fizica. In acest contract se vorneste despre inchirierea unei camere dintrun apartament sau garsoniera, insa dvs. foarte usor il puteti adapta la tipul de bun inchiriat.

"SOCIETATEA COMERCIALĂ                                                          NR.______/_______

...................................................

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE MODEL

 

 

 

            I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

            S.C. ......................... S.A.  cu sediul în ..............................................reprezentată prin ............................... Administrator  şi ec. ............................ Director Economic în calitate de proprietar, şi     

Dl /dna __________________________________ fiul (fiica) lui ____________________ şi _______________________ născut(ă) la data de ___________ în localitatea ___________________________ judeţ _____________________ posesor al B.I. seria ______ nr. ___________ eliberat de Poliţia ____________________________ având ocupaţia de _________________________ la (locul de muncă) ____________________________________ în calitate de chiriaş.

            În baza cererii chiriaşului înregistrată cu nr. _________/_________ aprobată de Conducerea Societăţii, părţile convin încheierea prezentului contract.

            II. OBIECTUL CONTRACTULUI

            Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către proprietar pentru chiriaş a camerei nr. _____ în suprafaţă de ______ mp, situată în ___________________ din ...................................................................., str. _______________________________ nr. ___ etaj ____ în vederea folosirii acestui spaţiu de cazare.

            Predarea-primirea camerei este consemnată în procesul verbal anexat, care face parte integrantă din contract.

            III. TERMENUL DE ÎNCHIRIERE

            Termenul de închiriere este de _____ luni, începând cu data de ________________ acesta putând fi prelungit la cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului.

            IV. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

            Preţul închirierii este de __________________ lei lunar şi va fi plătit de chiriaş la administraţia căminului sau la casieria societăţii pe bază de chitanţă până cel târziu la sfârşitul lunii pentru care se face plata.

            Chiria poate fi majorată în baza hotărârii Proprietarului.

            V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A. Obligaţiile proprietarului:

· Să pună la dispoziţia chiriaşului camera în condiţii corespunzătoare de locuit cu inventarul complet şi instalaţiile în stare de funcţiune

· Să asigure funcţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a părţilor comune ale imobilului

B. Obligaţiile chiriaşului:

· Să întreţină în mod corespunzător camera cu inventarul aferent şi spaţiile comune

· Să achite chiria lunară şi cheltuielile de întreţinere în condiţiile stipulate la cap IV

· Să anunţe proprietarul în termen de maxim 10 zile schimbarea locului de muncă sau orice modificare intervenită cu privire la numărul membrilor de familie

· Să achite la primirea camerei, cu titlu de fond de rulment, suma de ....... lei ce va fi restituită chiriaşului la plecarea din cămin

· Să plătească, o dată cu chiria şi contravaloarea utilităţilor consumate (energie electrică, energie termică, apă rece, apă caldă) şi cotă parte din cheltuielile ocazionate de întreţinerea spaţiilor comune

· Să suporte contravaloarea stricăciunilor provocate pe bază de proces verbal de către administraţia căminului

· Chiriaşul nu are dreptul să execute modificări în spaţiul închiriat

 

VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

· Neplata chiriei şi cheltuielilor de întreţinere în cuantumul şi la termenul stabilit în contract obligă pe chiriaş la plata unor penalităţi de ...% din valoarea sumei datorate pentru fiecare zi întârziere

· Neplata chiriei şi a utilităţilor consumate timp de o lună conduce la rezilierea contractului şi evacuarea silită a chiriaşului fără somaţie sau notificare, prezentul contract constituind titlu executoriu în această privinţă

Neachitarea stricăciunilor provocate, nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea şi folosirea necorespunzătoare a suprafeţei închiriate, cât şi a spaţiilor comune, conduce la rezilierea contractului şi evacuarea chiriaşului

Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având ca anexă procesul verbal de predare-primire a camerei şi fişa suprafeţei locative închiriate.

   PROPRIETAR                    CHIRIAŞ"

                    

  • Contract de inchiriere incheiat intre doua firme ce se poate utilizat atat pentru inchirierea unui spatiu comercial (magazin, birouri, hale, sediu social, etc) cat si pentru inchirierea unui teren destinat activitatilor comerciale.

"MODEL CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL

       
          I. PARTILE CONTRACTANTE
          Art.1
          Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ...................., str....., nr. ......, jud......., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........ ........,  cod fiscal  ...................., reprezentata de ..........., avand functia de ......., in calitate de LOCATOR,
          si
          Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ...................., str....., nr. ......, jud......., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........ ........,  cod fiscal  ...................., reprezentata de ..........., avand functia de ......., in calitate de LOCATAR

          II. OBIECTUL CONTRACTULUI
          Art.2
          Obiectul contractului consta in inchirierea spatiului (terenului) in suprafata de ..... mp, situat in ......... avand vecinatatile ..........
          Art.3
          Terenul inchiriat este proprietatea exclusiva a locatorului.
          Art.4
          Predarea-primirea obiectului inchirierii va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care se incheie pana la data de ...... si care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.
        
          III. DESTINATIA BUNURILOR INCHIRIATE
          Art.5
          Terenul inchiriat va fi folosit de locatar ca punct de lucru al societatii comerciale ...................., in vederea desfaourarii activitatii de ..........................
          Art.6
          Locatarul va putea desfasura si alte activitati, cu acordul prealabil al proprietarului.
          Art.7
          Pe terenul in suprafata de ............... m.p. ce formeaza obiectul prezentului contract, locatarul va putea sa construiasca ......................, obtinandu-se in acest scop autorizatia de construire necesara de catre proprietar.

Toate cheltuielile legate de edificarea acestei constructii vor fi suportate in intregime de catre locatar, cu exceptia taxelor legale pentru obtinerea autorizatiei de construire, ce vor fi suportate in proportie egala de catre locator si locatar, urmand ca proprietatea asupra constructiei sa fie dobandita de catre locatar.
          Art.8
          Locatarul va fi obligat ca in termen de ............ zile de la data incetarii prezentului contract, indiferent de motivul care a condus la incetare, sa ridice constructia si sa elibereze terenul.
          Art.9
          Destinatia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al locatorului.

          IV. DURATA
          Art.10
          Termenul de inchiriere este de ............ luni/ani, cu incepere de la data de ........................, pana la data de ..................... Proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade mai mici, la cererea chiriasului cu minimum ..... luni inainte de expirarea contractului convenite intre parti.
        
          V. CHIRIA SI MODALITATI DE PLATA
          Art.11
          Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de ............
          Art.12
          Chiria va fi indexata trimestrial in functie de rata medie lunara a inflatiei sau va fi incheiata in USD si va face obiectul unui act aditional semnat si stampilat de parti.
          Art.13
          Plata chiriei se va face lunar pana la data de ....... ale lunii, pentru luna respectiva, in contul .........., deschis la banca ........
          Art.14
          Pe langa plata chiriei, chiriasul se obliga sa plateasca lunar, pana la finele lunii in curs, consumul de apa rece, apa calda, energie electrica, energie termica, gaze naturale, abonamentul telefonic etc.
          Art.15
          Pentru neplata la termen a sumelor aferente consumurilor si serviciilor, proprietarul poate rezilia prezentul contract fara alte formalitati, chiriasul fiind obligat sa elibereze si sa predea spatiul inchiriat si sa achite toate obligatiile de plata rezultate din contract.
        
          VI. INTERDICTII
          Art.16
          Pe toata durata contractului, locatarului ii este interzisa subinchirierea, cesiunea sau orice alta forma de instrainare catre terti a bunului inchiriat.
          Art. 17
          Instalarea de antene pentru receptionarea de semnale audio-vizuale, altele decat cele cu care au fost dotate imobilele din constructie, se va face numai cu acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriasului, acesta din urma avand obligatia sa obtina si celelalte avize necesare si sa plateasca taxele si costul abonamentelor conform reglementarilor legale.
          Art. 18
          Chiriasul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul proprietarului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

          VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
          Art. 19
          Locatorul se obliga:
             - sa predea bunurile ce formeaza obiectul inchirierii, la data de ........... in stare de folosinta, dupa incheierea unui proces verbal de predare - primire, in doua exemplare;
             - sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului;
             - sa garanteze pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului sau contra tulburarii folosintei terenului.
          Art.20
          Locatarul se obliga:
             - sa achite chiria;
             - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul in pentru care a fost inchiriat;
             - sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui;
             - sa permita locatorului executarea intr-o perioada stabilita de comun acord a lucrarilor de reparatii si intretinere, in cazul unor defectiuni sau avarii care pot           produce deteriorarea restului proprietatii;
             - sa evite impedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditiuni, a celorlati proprietari vecini;
             - sa respecte regulile urbanistice, instructiunile privind prevenirea incendiilor;
             - sa raspunda de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau dintr-un defect de constructie;
             - sa apere bunul inchiriat impotriva oricarei atingeri provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei bunului;
            - sa plateasca utilitatile consumate;
            - sa asigure paza bunurilor inchiriate;
            - sa restituie bunurile inchiriate aoa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract;
            - dotarea spatiilor inchiriate cu mijloace de stingere a incediilor;

           VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE
          Art.21
          La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatarul va preda bunurile inchiriate numai locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.
          Art.22
          Un exemplar al procesului - verbal de predare a bunurilor se inmaneaza locatarului dupa achitare, acesta constituind documentul care atesta stingerea obligatiilor contractuale.
        
           IX. DECADEREA DIN DREPTURI
          Art.23
          Acordarea de inlesniri pentru nerespectarea vreuneia din conditiile prezentului contract, nu va fi considerata ca o renuntare a proprietarului la drepturile lui.
          El va putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.
        
          X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
          Art.24
          In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese, in suma de .............
          Art.25
          In caz de executare cu intarziere a obligatiei de plata a chiriei, locatorul va plati penalitati in cuantum de ...% din suma datorata pentru, fiecare zi de intarziere.
        
          XI. FORTA MAJORA
          Art.26
          Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
          Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunootinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.
          Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunootinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.
          Art.27
          Proprietarul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora care ar impedica folosinta spatiului inchiriat si are dreptul, si in asemenea cazuri, la chirie redusa proportional cu capacitatea de intrebunintare a terenului, in situatia in care acesta din urma solicita mentinerea contractului de inchiriere. In situatia in care chiriasul nu mai solicita mentinerea contractului de inchiriere, acesta nu mai datoreaza chirie pe perioada cat a fost impiedicat in folosinta spatiul inchiriat neputand insa solicita despagubiri pentru nefolosinta partiala sau totala a bunului inchiriat intrucat proprietarul nu poate raspunde in situatii de forta majora.
        
          XII. REZILIEREA
          Art.28
          Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract,  poate indreptatii proprietarul sa solicite, unilateral, incetarea contractului de inchiriere cu obligatia de a-i notifica chiriasului intentia sa, cu ......... de zile inainte.
          Art.29
          Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa chiriasului, cu acordul proprietarului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunootinta proprietarului in scris, cu ......... de zile inainte de data in care se propune predarea spatiului si pana la data predarii cu proces - verbal, chiriasul achitand proprietarului toate sumele datorate.
        
          XIII. LITIGII
          Art.30
          Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract,  vor fi solutionate pe cale amiabila.
          Art.31
          Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente

           XIV. ALTE CLAUZE
          Art.32
          Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate si modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnarii prezentului contract.

          Prezentul contract s-a incheiat astazi .............., in ... exemplare, cate ... pentru fiecare parte contractanta.
                      PROPRIETAR                              CHIRIAS "

Observatii: Ca si o particularitate a contractului de inchiriere trebuie sa retineti ca acesta este obligatoriu sa prevada clauza de pret sau tarif de inchiriere. In situatia in care conditiile sau starea bunului inchiriat nu justifica pretul, aveti posibilitatea incheierii unui contract de comodat al carui model il gasiti in pagina Contract de comodat

 

Modele similare

 

Comentarii (103)


Data si ora adaugarii: 2017-11-22 02:25:51


payday loans bad credit online payday loans for bad credit online payday loans for bad credit More hints


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 18:52:30


quick loan online loans OnlineLoans.us.com direct lenders for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 13:14:35


no credit check lenders only online payday advance loan payday loan near me direct online lenders cfnm show porn cams fetish cams slut cams direct payday lenders direct loan lenders direct payday lenders online direct lenders payday loans paydayloan advance cash payday loan easy cash payday loan cash loans no credit check college essay my posse dont do homework college essay prompts college essay prompts payday loans direct lender direct lender loans direct payday loans loans with no credit check small online payday loans advance payday loans online advance payday loans online advance payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 07:10:46


essay writing service essay writing service essay writing service review Learn More


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 02:31:28


live cams webcam sex webcam sex webcam sex


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 09:38:55


personal loans for bad credit bad credit personal loans payday loans for bad credit personal loans bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 08:09:19


fast loans fast loans online quick loans fast payday loans direct lender


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 15:45:08


personal loans for bad credit bad credit personal loans bad credit payday loans no brokers personal loans bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 06:13:38


college essay prompts help on writing essays help with essay college essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 02:51:17


help essay help writing an essay buy essay online buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 23:35:37


short term loans short term cash loans quick easy loans short term loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-15 10:38:24


sex chat room webcam sex webcam sex https://webcamsex.us.com - webcam sex


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-14 09:28:11


buy essay buy an essay online cheap buy essay https://buyessays.us.com - buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-13 20:15:17


homework online essay writer online essay help https://essayonline.us.com - online essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-13 16:37:21


loan up need a loan short loans short term payday


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-13 13:21:36


guaranteed bad credit personal loan bad credit personal loans personal loans com personal loans bad credit az


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-12 02:39:48


payday loans quickly quick personal loan quick loans quick loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 21:15:28


essay online write my essay online buy essay online essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 20:39:01


personal loans quick quick payday loans with bad credit easy online loan https://quickloans.us.com - quicken loans rates


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 10:49:36


payday loans no brokers short term loans short term fast cash loans https://shorttermloans.us.com - easy personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 09:46:06


same day loan loan guarantee on line loans short term loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 03:21:48


best personal loans payday loans for bad credit bad credit personal loans payday loans for bad credit near me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 01:25:06


fast cash loan bad credit quicken loans quick loan no credit check https://quickloans.us.com - fast loans lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 16:38:21


quick personal loans for poor credit quick cash loans fast loans no credit quick personal loans bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 07:11:18


write my essay my homework help my paper writer write my essay cheap


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 02:53:45


emergency loan no credit check found it for you online payday loans for bad credit payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 02:00:42


paper writing service writing a paper buy custom essay online writing a paper payday loans for bad credit no credit check payday loan payday loan online no credit check loans jishka homework help essay writer essay writer custom essay write my paper for me dissertation assistance service order of a research paper write my paper homework solutions online buy homework papers argument essays college essays fastest payday loan online payday loan fastest payday loan payday advance loan online homework systems college essay how to write college application essays buy essay best payday loan best payday loan best payday loan payday loan no credit check online loans direct lenders direct lenders online loans direct online lenders direct lenders online loans free adult video chat porn web cam webcam sex chat chat cam sex


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-08 15:15:55


help me with my essay help with essay essay help uk college writing essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-08 03:42:53


porn chats show girls sex webcam live cam porno


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-07 19:52:04


buy college essays writing college essay college essay help to write essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-07 15:35:24


quick instant loans fast loans quick loans quick cash loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-07 08:06:05


no credit check payday loans las vegas short term loans bad credit direct lenders short term loans short term loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 22:13:59


buy essay where can i buy an essay online essay help websites order essay online cheap quick


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 11:26:29


college essays help writing a college essay college essay personal essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 07:02:24


bad credit personal loans personal loans bad credit guaranteed apply for a loan online with bad credit payday loans for bad credit near me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 19:46:10


personal loans bad credit reviews personal loans for bad credit large unsecured loans bad credit bad credit personal loans reviews


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 00:53:40


short term quick loans loans short term no credit check short term fast cash loans bad credit personal loans not payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-04 13:15:16


help writing an essay for college essay online help order essay https://buyessay.us.com - buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-03 09:13:33


quick payday loans online fast loans quick cash loans usa quick loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-02 23:06:48


Read Full Article faxless payday loans online loans for bad credit https://paydayloans.us.org/ - payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-02 19:30:03


short term loans cash loan online short term loans https://shorttermloans.us.com - interest free loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 19:58:16


same day loans bad credit direct lenders payday loans for bad credit guaranteed bad credit personal loans https://badcreditpersonalloans.us.com - quick loan for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 14:47:09


writing a college level essay help on essay college essay prompts https://collegeessay.us.com - college admission essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 13:08:33


websites to write essays buy essay help in writing an essay buying essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 10:21:43


short term bad credit loans short term loans short term loans no credit check short term payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-31 22:19:04


fast cash now bad credit need money now with bad credit loans online with bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - lowest personal loan rates


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-31 16:19:59


payday loans bad credit bad credit personal loans online personal loans bad credit personal loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-31 10:55:20


personal loans bad credit ok need cash now with bad credit payday loans bad credit today https://badcreditpersonalloans.us.com - personal loans bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-26 23:21:02


college writing essay order essay online order essay online cheap buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-26 18:34:24


short term quick loans short term loans online short loans clear cash loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-25 22:27:33


payday loans for bad credit explained here Your Domain Name https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-21 03:49:56


buy essay without plagiarism buy essays buy an essay https://buyessays.us.com - buy essay without plagiarism


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-19 22:11:36


essay writing service review write assignment essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essays writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-19 07:44:10


help with my essay write my essay pay to write essays https://writemyessay.us.com - my paper writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-19 02:18:14


the best essay writing service academic essay writing service essay writing service https://essaywritingservices.us.com - top essay writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-18 00:14:00


payday loans online payday loans online payday loans payday loans online no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-17 22:08:44


speedy cash More Help payday loan direct lender payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-17 07:35:46


online essay writing service online essay online essay writing buy essay papers online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-16 00:17:11


college essay writing services admission essay writing service essay writing service essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 20:31:45


payday loans for bad credit loans for bad credit payday loans bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - loans online bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 20:24:53


top essay writing services essay writing service discovery ed assignments admission essay writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 09:51:00


ESSAYWRITINGSERVICES.US.COM admission essay writing service essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 00:42:41


porn chats sex chat online sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-11 08:38:32


personal loans Full Report payday loans online personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-11 01:16:16


site here source payday loans payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-09 06:59:28


payday loans online Home Page tribal payday loans online payday loans online bad credit ok


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-08 07:41:27


click here payday loans payday loans online https://paydayloans.us.org/ - payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-06 13:13:15


cash loan paydayloan emergency loan no credit check https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-06 08:11:58


sex chat free sex chat sites free sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-05 03:17:04


bad credit payday loans direct payday lenders bad credit http://LoansForBadCredit.us.com/ https://loansforbadcredit.us.com/ - https://loansforbadcredit.us.com/


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-05 02:41:16


essays my thesis https://writemyessay.us.com writemyessay.us.com


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-04 02:15:44


buy essay online buy essay online buy college essays online https://essayonline.us.com - write my essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-03 08:43:12


custom essays online essay writing service click here essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-02 20:00:11


payday loan online payday loans for more long term payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-02 07:57:55


HTTP://LOANSFORBADCREDIT.US.COM direct lenders for bad credit payday loans bad credit direct lenders for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-30 12:17:12


sex chat sex chat sex chat https://freesexchat.us.com - sex chat


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-27 16:33:41


Read Full Article payday loans bad credit more info https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-26 17:15:16


online payday loan payday loans online ohio


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-26 01:12:21


write my essay for me Check This Out


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-25 09:07:31


online payday loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-24 17:22:28


type writer paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-24 01:55:34


custom essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-23 09:59:29


write my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-22 18:06:55


cash advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-22 02:36:29


legitimate payday loans online no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-21 11:00:23


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-20 19:08:05


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-20 03:34:43


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-19 12:12:51


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-17 23:49:29


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-16 14:12:56


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-15 08:29:04


essay online payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 17:35:43


advair diskus fluoxetine


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 17:07:22


buy azithromycin with no prescription crestor buy trazodone buy zithromax pfizer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 12:04:51


lipitor generic diclofenac dr augmentin sildenafil citrate 100 mg


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-13 12:33:57


buy essay online safe Get the facts


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-11 16:24:47


online essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-06-30 03:08:06


wh0cd708342 trazodone augmentin 875 mg buy ciprofloxacin online cheap without a prescription


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-28 13:41:59


You've captured this peflrctey. Thanks for taking the time! http://eqbbxjkaufr.com [url=http://xmnoyqrlfw.com]xmnoyqrlfw[/url] [link=http://tfyxdg.com]tfyxdg[/link]


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-28 07:37:09


Yo, good looikn out! Gonna make it work now.


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Ultimele stiri si evenimente

Model controversat de cizme la moda

Moda aduce o noutate in fiecare sezon, fie ca vorbim de vara sau iarna, designerii gasesc ceva care sa socheze, care sa atraga atentia si, totodata, sa faca valuri printre impatimitii modei. Iarna aceasta cizmele jambiere sunt un deliciu. [ detalii... ]

 

Modelele de motoare mici ii cuceresc pe constructorii auto

Constructorii auto sunt cuceriti de motoarele mici care echipeaza noile modele auto. Consum mic dar putere mare, acestea sunt itemurile pe care trebuie sa mizeze constructorii pentru a-i cuceri pe potentialii cumparatori. Capacităţi [ detalii... ]

 

Volan pe dreapta la modelele Dacia Sandero

Dacia incearca versiunea cu volan pe partea dreapta. Producatorul auto Renault a decis ca in Romania, la Mioveni, Dacia Sandero sa fie fabricat si cu volan pe partea dreapta. Este clar ca optiunea cu volan pe partea dreapta este [ detalii... ]

 

Modelul Duster este cerut de Marea Britanie

Cererea pentru modelele Dacia Duster este crescanda in tinutul englezilor, inregistrandu-se peste 1.000 de precomenzi pentru acest model in Marea Britanie. Oficial Duster nua fost lansat in Marea Britanie dar cererea este [ detalii... ]

 

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele si ar putea cosntitui o singura companie are sa reprezinte o forta mai mare pe piata auto. Directorul general al Fiat, Sergio Marchione, a propus recent fuziunea grupului cu PSA Peugeot [ detalii... ]

 
     

     

     

    Declaratii fiscale