Adresa de email

5 + 0 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de la A la Z

Modele / Modele de la A la Z / Contracte

Contract de arenda model

CONTRACT DE ARENDARE MODEL

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social în ………………………………., str. ………….……. nr. ………… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………. înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, sau

(pentru persoana fizica)

1.1. Dl/d-na ……………………………………….., domiciliat în ………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. în ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ………………………………………..
în calitate de arendator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ………………………………., str. ………….……. nr. ……… bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector ………………...
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de ……………………...….. in calitate de arendas, pe de o parte, sau

1.2. Dl/d-na ……………………………………….., domiciliat in ………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ………………………………………………………... in ………………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. ………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. in calitate de arendas, pe de alta parte,

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Arendatorul dă arendasului următoarele bunuri:

a) ……………………………….. în suprafată de ……………….. situat în ………….., având ca vecini la N …..…, S …..…, E ..……, V ….…, si care prezintă următoarele caractristici: …………………….., care sunt ingrădite ………………

2.2. Bunurile agricole arendate sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr . ……..….. si sunt prezentate in planul de situatie anexa nr.………………………………

III. OBLIGATIILE PĂRTILOR

3.1. Obligatiile arendatorului sunt următoarele:

- să predea bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite;

- să controleze oricând modul in care arendasul administrează bunurile arendate;

- alte obligatii prevăzute de lege si de prezentul contract.

Arendatorul garantează pe arendas împotriva oricărei evictiuni totale sau partiale, in conformi­tate cu prevederile legii si de viciile ascunse ale bunurilor arendate, chiar dacă nu a cunoscut aceste vicii la încheierea contractului.

Arendatorul trebuie să plătească taxele si impozitele datorate in ceea ce priveste bunurile arendate, potrivit art. 10 din Legea nr. 16/1994.

3.2. Obligatiile arendasului sunt următoarele:

- să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar si in conditiile stabilite de prezentul contract;

- să mentină potentialul productiv al bunurilor arendate;

- sã restituie bunurile arendate la încetarea contractului;

- să plătească arenda la termenele si în modalitătile stabilite in prezentul contract;

- alte obligatii prevăzute de lege si de prezentul contract.

3.3. Arendasul poate schimba categoria de folosintă a terenului arendat numai cu acordul scris prealabil al arendatorului si cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Orice îmbunatatire, constructii, reparatii făcute de arendas rămân la expirarea contractului în deplina proprietate a arendatorului - proprietar, în calitate de proprietar, arendatorul obligându-se să plătească contravaloarea lucrărilor efectuate de arendas.

3.5. Arendasul se obligă să nu cesioneze sau să subarendeze, partial sau total, bununile arendate.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de ……………….. ani.

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………, dată la care începe executarea contractului.

4.3. Prin acordul părtilor, prezentul contract poate să înceteze si înainte de termen, în următoarele cazuri:

- întelegerea părtilor, fiind exclusă denuntarea unilaterală;

- rezilierea pentru neexecutare;

- pieirea lucrului;

- desfiintarea titlului arendatorului;

- dacă arendasul înceteaza din fiintă (decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice), arendatorul poate cere rezilienea contractului.

In caz de moarte a persoanei fizice sau încetare a persoanei juridice a arendatorului, obligatiile acestuia trec la succesonii săi.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Părtile au convenit ca arendatorul să plătească o arendăde …………………, astfel: ………………………………………………………

5.2. Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea san executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majoră, asa cum este definită de lege.

Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, in termen de ………… (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate rnăsurile posibile in vederea limitării consecintelor lui.

6.2. Dacă în termen de ………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel putin o jumătate din ea, ca urmare unui caz fortuit sau de fortă majoră, arendasul poate obtine o reducere de pret daca face dovada indeplinirii următoarelor conditii:

- cauza pieirii totale sau partiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de fortă majora;

- pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;

- cel putin o jumătate din recoltă să fi pierit in mod fortuit sau din fortă rnajoră;

- pierderea suferită de arendas să nu fi fost compensata din anii precedenti sau din anii următori.

VII. LITIGII

7.1. In cazul in care un litigiu nu s-a putut solutiona cu acordul părtilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justitie, în conditiile legii, rezilierea prezentului contract.

VIII. REINNOIREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi reinnoit, printr-o întelegere a părtiior si cu respectarea prevederilor legii.

8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunostinteze, în scris, cealaltă parte, cu cel putin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intentia sa de a-i reinnoi sau de a nu-l reinnoi.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face nurnai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

9.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlatura once altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii iui.

9.3. In cazul în care părtiie îsi încalcã obligatiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun preju­diciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei res­pective, nu înseamna că ea a renuntat la acest drept al său.

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………….. exemplare, din care ………… în ziua de …………………., data semnării lui.

 

     Arendas                              Arendator


Notiuni teoretice despre contractul de arenda potrivit Legii arendarii (Legea16/1994):


Bunurile agricole pot fi arendate in conditiile legii.

Prin bunuri agricole care pot fi arendate se intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi -, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

Prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durata determinata si la un pret stabilite de parti.

Arendarea se face prin contract scris incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole pe de o parte si arendas pe de alta parte. Partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.

Arendasul, persoana fizica, trebuie sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania, sa prezinte garantiile solicitate de arendator.

Arendasul, persoana juridica, trebuie sa aiba nationalitate romana, sediul in Romania si obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole.

 

Modele similare

 

Comentarii (0)


 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Ultimele stiri si evenimente

Model controversat de cizme la moda

Moda aduce o noutate in fiecare sezon, fie ca vorbim de vara sau iarna, designerii gasesc ceva care sa socheze, care sa atraga atentia si, totodata, sa faca valuri printre impatimitii modei. Iarna aceasta cizmele jambiere sunt un deliciu. [ detalii... ]

 

Modelele de motoare mici ii cuceresc pe constructorii auto

Constructorii auto sunt cuceriti de motoarele mici care echipeaza noile modele auto. Consum mic dar putere mare, acestea sunt itemurile pe care trebuie sa mizeze constructorii pentru a-i cuceri pe potentialii cumparatori. Capacităţi [ detalii... ]

 

Volan pe dreapta la modelele Dacia Sandero

Dacia incearca versiunea cu volan pe partea dreapta. Producatorul auto Renault a decis ca in Romania, la Mioveni, Dacia Sandero sa fie fabricat si cu volan pe partea dreapta. Este clar ca optiunea cu volan pe partea dreapta este [ detalii... ]

 

Modelul Duster este cerut de Marea Britanie

Cererea pentru modelele Dacia Duster este crescanda in tinutul englezilor, inregistrandu-se peste 1.000 de precomenzi pentru acest model in Marea Britanie. Oficial Duster nua fost lansat in Marea Britanie dar cererea este [ detalii... ]

 

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele si ar putea cosntitui o singura companie are sa reprezinte o forta mai mare pe piata auto. Directorul general al Fiat, Sergio Marchione, a propus recent fuziunea grupului cu PSA Peugeot [ detalii... ]

 
     

     

     

    Declaratii fiscale